N 48 15.584 E 18 06.309
Slovensky, Slovak English German, Deutsch Hungarian, Magyar Russian Polish, Polski
UBYTOVACÍ PORIADOK - ABC HOTEL
1.Každý hosť je povinný sa oboznámiť s hotelovým poriadkom. Zaväzuje sa ho dodržiavať v celom zariadení, a najneskôr do 15 minút od ubytovania nahlásiť všetky závady, alebo chýbajúci inventár na recepcii. To platí aj o závadách ktoré zistí v priebehu ubytovania, pričom za škody, ktoré spôsobil svojou činnosťou, zodpovedá hosť.
2. V ubytovacích priestoroch sa môže zdržiavať iba riadne prihlásený hosť, alebo zviera. Návštevy je možné prijímať iba v spoločenských priestoroch.
3.Z bezpečnostných dôvodov je zakázané ponechávať deti, zvieratá v priestoroch hotela bez dozoru dospelých osôb.
4.Účet za ubytovanie je splatný ihneď po jeho predložení. Pri dlhodobom ubytovaní sa platí účet vždy minimálne mesiac vopred.
5.Je zakázané vyhadzovať akékoľvek veci z okien či balkónov.
6.Je prísny zákaz ponechávania interiérového zariadenia na balkónoch. V celom hoteli je zakázané premiestňovanie, prerábanie a upravovanie hotelového zariadenia.
7.Poškodzovanie omietok, maľovky, obrazov, kobercov, nábytku a iného hotelového zariadenia je sankciované 100€, tým ale nezaniká nárok na náhradu škody v plnej výške.
8.Je zakázané používať vlastné elektrospotrebiče, ako aj ich donášanie na izby bez nahlásenia na recepcii pri ubytovaní. Tento zákaz sa nevzťahuje na holiace strojčeky, fény, kulmy.
9.Vlastné varenie v hoteli je prísne zakázané, okrem priestorov, ktoré sú na to vyhradené.
10.V celej hotelovej časti je prísny zákaz fajčenia, okrem balkónov. Za každé porušenie je sankcia vo výške 35€.
11.Hostia v ubytovacej časti sú povinní od 22.00 do 6.00 hodiny dodržiavať nočný klud.
12.Pri každom odchode je hosť povinný vypnúť spotrebiče, zatvoriť vodu, okná a dvere, zhasnúť svetlá, zamknúť dvere a odovzdať kľúče na recepcii.
13.Hotel nezodpovedá za peniaze a cennosti, ktoré neboli uschované v trezore na recepcii.
14.Izbu je možné užívať najneskôr do 10.00 hodiny dňa v ktorom končí ubytovanie. Pokiaľ hosť nedodrží tento čas, bude mu hotel účtovať ďalší deň ubytovania.
15.Za stratu kľúča, ovládača alebo kartičky na zálohu, je za každé sankcia vo výške 10€.
16.V prípade nedodržania hotelového poriadku môže byť po hosťovi požadovaná finančná sankcia až do výšky 100€ za každé nedodržanie hotelového poriadku, pričom hotelu nezaniká nárok na náhradu škody, a hotel tiež môže zrušiť hosťovi aj ubytovanie bez náhrady.